ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής
Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής
Α. για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης
Β. για την ενδεδειγμένη αξιοποίηση της ιλύος των αστικών λυμάτων

Α. “Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορρύπανση Γεωργικής Προέλευσης”, 2004.
Υπεύθυνος: Δρ. Αρ. Παπαδόπουλος
Συγγραφή του κεφαλαίου “Εφαρμογή Αρδεύσεων” στο εγχειρίδιο “Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορρύπανση Γεωργικής Προέλευσης”, του Υπουργείου Γεωργίας (1994), Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας & Περιβάλλοντος. Το εγχειρίδιο αυτό διανέμεται από τις Διευθύνσεις Γεωργίας και τις ΥΕΒ της χώρας στους παραγωγούς. Επιπλέον, έχει ενσωματωθεί, με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στην Ελληνική Νομοθεσία.

Β. Κώδικας ορθής χρησιμοποίησης της επεξεργασμένης ιλύος στη Γεωργία.
Υπεύθυνος: Νικ. Γκαντίδης
Αφορά την συγγραφή το 2002 του ομώνυμου κώδικα (90 σελίδες) για την επαναχρησιμοποίηση της επεξεργασμένης αστικής ιλύος στη γεωργία και βασίζεται σε πολυετή έρευνα του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, που έγινε σε πειραματικούς αγρούς. Με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία και την σχετική νομοθεσία, που βασίστηκε στην υπόψη έρευνα, άρχισε να εφαρμόζεται πρόσφατα (2008-2010) στην πράξη, σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ, από αγρότες της περιοχής Ν. Μαδύτου Ν. Θεσσαλονίκης η σχετική μέθοδος.


NEW SITE
Ινστιτούτο
Έρευνα
Πεπραγμένα
Βιβλία-Δημοσιεύσεις
Χημείο
Οδηγίες δειγματοληψίας εδάφους-φύλλων
Πορεία δείγματος
Προκηρύξεις
Νέα-Ειδήσεις
Σύνδεσμοι
Επικοινωνήστε μαζί μας