ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εδαφολογικός Χάρτης Καστοριάς
Η συστηματική απογραφή των εθνικών πόρων αποτελεί εθνική, οικονομική και κοινωνική αναγκαιότητα για μια χώρα. Η ορθολογική εκμετάλλευση των εδαφικών πόρων θα πρέπει να βασίζεται στην επιστημονική γνώση (εδαφολογία) και όχι στην «εμπειρία», που αποκτάται από μη ορθολογική πρακτική. Επιπλέον, η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. (Κ.Α.Π.) επιβάλλει στις χώρες μέλη την υλοποίηση ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών από τους παραγωγούς (ορθολογική άρδευση και λίπανση, αποφυγή νιτρορύπανσης των υπογείων υδάτων, ή ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων από γεωργικές δραστηριότητες κ.λ.π.), ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της ενίσχυσής τους.

Για του λόγους αυτούς, το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης έχει προσανατολιστεί στην διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας, με ορατά αποτελέσματα στην πράξη, σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Στα πλαίσια αυτά εκπονεί σύγχρονους Εδαφολογικούς Χάρτες, που βασίζονται σε επιτόπια δειγματοληψία με γεωγραφικό εντοπισμό του σημείου δειγματοληψίας (GPS), εργαστηριακή ανάλυση των εδαφικών δειγμάτων και χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), που μεταξύ των άλλων παρέχουν άμεσα στον αγρότη αναλυτικές συμβουλές ορθολογικής λίπανσης των καλλιεργειών του, μέσω ειδικού λογισμικού.

Η καινοτομία μίας τέτοιας εδαφολογικής μελέτης είναι ότι επιτρέπει στον χρήστη, μέσα από το ηλεκτρονικό περιβάλλον, κάνοντας “κλικ” σε οποιοδήποτε αγροτεμάχιο, που έχει εντοπιστεί προηγουμένως μέσω του GPS πάνω στους ορθοφωτοχάρτες, να έχει άμεσα πρόσβαση σε μια σειρά πληροφοριών, όπως:
• τα γενικά στοιχεία του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου του παραγωγού
• τη φυσική και χημική ανάλυση του εδάφους καθώς και
• συμβουλές για ορθολογική λίπανση για μια σειρά καλλιεργειών του αγροτεμαχίου.
Το λογισμικό (σε CD), υπολογίζει αυτόματα τις ανάγκες λίπανσης σε κάθε αγροτεμάχιο. Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει και να εκτυπώνει για κάθε αγροτεμάχιο δισέλιδο έντυπο, όπου:
 Στην 1η σελίδα υπάρχει η αεροφωτογραφία του αγροτεμαχίου με τα στοιχεία του γεωργού και πίνακας με τη θρεπτική κατάσταση του αγροτεμαχίου στο επιφανειακό βάθος (0-30 cm), όπως προέκυψε από την προηγηθείσα εδαφολογική ανάλυση (Εικόνα 1).
 Στην 2η σελίδα υπάρχει η λίπανση της καλλιέργειας, με βάση τον πίνακα θρεπτικής κατάστασης της 1ης σελίδας (Εικόνα 2).

Το ενδιαφέρον και η αποδοχή που επιδείχτηκε από τους παραγωγούς για αυτές της πιλοτικής κλίμακας μελέτες ήταν ιδιαιτέρα θετικές, έτσι ώστε το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης προχώρησε σε επιπλέον αναβάθμιση του υπάρχοντος λογισμικού με σκοπό αυτό να μετασχηματιστεί σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εργαλείο για το διαδίκτυο.

Συγχρόνως, επιπλέον έρευνα διεξάγεται για να ενσωματώσει στο ίδιο λογισμικό άλλους παράγοντες, όπως μετεωρολογικά δεδομένα, την άρδευση, φυτοπροστασία κλπ. Ο τελικός στόχος είναι να προσφερθεί μια κοινή, εύχρηστη στο χρήστη, ηλεκτρονική πλατφόρμα στο διαδίκτυο ώστε να διευκολυνθεί η διαχείριση της γεωργικής γης.


Εικόνα 1. Η πρώτη σελίδα του λογισμικού: ο χάρτης του αγροτεμαχίου και πληροφορίες, που αφορούν την θρεπτική κατάσταση του εδάφους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης.


Εικόνα 2. Η δεύτερη σελίδα του λογισμικού: σύσταση λίπανσης βασισμένη στην θρεπτική κατάσταση του εδάφους, η οποία παρουσιάζεται στην πρώτη σελίδα. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Πολλές από τις ανησυχίες σήμερα για τα περιβαλλοντικά θέματα έχουν εστιαστεί στις επιδράσεις, που ασκούνται στο περιβάλλον από τη συμβατική γεωργία. Η γεωργία ακριβείας κερδίζει παγκοσμίως έδαφος, εξαιτίας του γεγονότος ότι επιτρέπει σε τοπικό επίπεδο να εφαρμοστούν πρακτικές ορθολογικής διαχείρισης, ελαχιστοποιώντας τις επιδράσεις της γεωργίας στο περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Μια σημαντική συνιστώσα της γεωργίας ακριβείας είναι η χαρτογράφηση του εδάφους, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τη γεωγραφική θέση του εδάφους, που εξετάζουμε καθώς και τις φυσικές και χημικές ιδιότητές του. Χωρίς εδαφολογικούς χάρτες δεν υπάρχει ορθολογική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και η καλλιέργεια του εδάφους βασίζεται μόνο στην εμπειρία ή σε εκτενή εδαφολογική ανάλυση, η οποία όμως δεν είναι οικονομικά εφικτή. Έτσι, η ανάπτυξη ενός σύγχρονου εδαφολογικού χάρτη στην Ελλάδα, με δυνατότητα δυναμικής του επικαιροποίησης, αποτελεί εθνική, οικονομική και κοινωνική αναγκαιότητα.

Αντικειμενικός στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να αναπτυχθεί ένας νέος ψηφιοποιημένος Εδαφολογικός Χάρτης, ο οποίος να παρέχει μια χρήσιμη ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τη χωρική αντιπροσώπευση της παραλλακτικότητας του εδάφους μιας περιοχής, βασισμένος σε επιτόπια δειγματοληψία, εργαστηριακή ανάλυση, τεχνικές GIS και μαθηματική προσομοίωση της θρεπτικής κατάστασης των καλλιεργειών, συνδυασμένα με το τοπικό κτηματολόγιο. Μία πρόσφατη (2011-2012) εφαρμογή βρίσκεται σε εξέλιξη στις γεωργικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Η καινοτομία αυτού του ψηφιοποιημένου Εδαφολογικού Χάρτη είναι ότι ο χρήστης, με ένα απλό κλίκ σε ένα αγροτεμάχιο, το οποίο μπορεί να το εντοπίσει σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα (και αφού έχει ληφθεί δείγμα για εδαφολογική ανάλυση από αυτό το αγροτεμάχιο), μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα πλήθος πληροφοριών όπως:
• τα γενικά στοιχεία του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου του παραγωγού (το όνομα του παραγωγού, γενικές πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο κ.λ.π.)
• τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους
• τη σύσταση ορθολογικής λίπανσης για ένα πλήθος καλλιεργειών (οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν στην συγκεκριμένη περιοχή).

Η συγκεκριμένη μορφή του ψηφιοποιημένου Εδαφολογικού Χάρτη αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της γεωργίας ακριβείας, που συνοψίζονται στα εξής: α) Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (global positioning – GPS), ώστε να γνωρίζουμε που βρίσκεται το αγροτεμάχιο, β) τελευταίες ενημερώσεις και δεδομένα για τα επίπεδα θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και γ) βάσεις δεδομένων, που να συνδυάζουν τις παραπάνω πληροφορίες σε χρήσιμες συστάσεις λίπανσης. Έτσι, η επιχειρησιακή δυνατότητα του συστήματος αυτού επιτρέπει ένα άμεσος μηχανισμό παροχής δεδομένων, που προαναφέρθηκαν (π.χ. φυσικές ιδιότητες του εδάφους, τη θρεπτική κατάσταση του εδάφους κ.λ.π.).


ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Ο υπόψη ψηφιοποιημένος Εδαφολογικός Χάρτης είναι ενοποιημένος με το λογισμικό σύστασης λίπανσης, που αποτελεί προϊόν πολυετούς ερευνητικής προσπάθειας από το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης. Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιεί ποσοτικές εξισώσεις για να καθορίσει το συνολικό ισοζύγιο αζώτου (Ν) στο έδαφος.
Η διαχείριση του Ν είναι το κύριο συστατικό σε ένα πρόγραμμα σύστασης λίπανσης, επειδή υπέρ-λίπανση με το στοιχείο αυτό μπορεί να οδηγήσει αφενός μεν σε περιβαλλοντική ρύπανση, με την αύξηση των συγκεντρώσεων νιτρικών στους υδροφορείς, αφετλερου δε σε αύξηση του κόστους εισροών στη γεωργία. Επιπλέον, υπερβολική λίπανση Ν συνήθως καθιστά την καλλιέργεια ευαίσθητη σε διάφορες ασθένειες, επηρεάζει την διατηρησιμότητα των καρπών και τελικά υποβαθμίζει την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Από την άλλη πλευρά, ανεπαρκής εφαρμογή Ν έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των αποδόσεων των καλλιεργειών.
Το συνολικό ισοζύγιο Ν για την καλλιεργητική περίοδο καθορίζεται ως συνάρτηση της ανοργανοποίησης του Ν και των νιτρικών του εδάφους, όπως μετρήθηκαν στο ξεκίνημα της καλλιεργητικής περιόδου (στη σπορά ή το φύτεμα). Ο ρυθμός ανοργανοποίησης του Ν καθορίζεται σαν συνάρτηση της μηχανικής σύστασης του εδάφους και της οργανικής ουσίας.
Οι απώλειες Ν εκτιμώνται λαμβάνοντας υπόψη το pH, τη μηχανική σύσταση και το ανθρακικό ασβέστιο του εδάφους (CaCO3). Τελικά, η ποσότητα εφαρμογής Ν υπολογίζεται αφαιρώντας το άζωτο, που θα είναι διαθέσιμο στην καλλιέργεια με την ανοργανοποίηση, από τις συνολικές ανάγκες της καλλιέργειας.
Επιπλέον, το λογισμικό παρέχει οδηγίες για το χρόνο και τον τρόπο της εφαρμογής του Ν. Έτσι, ένα κλάσμα της συνολικής ποσότητας του Ν παρέχεται στα φυτά σαν βασική λίπανση και το υπόλοιπο παρέχεται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της καλλιέργειας, εξαρτώμενο από την προσδοκώμενη απόδοση της καλλιέργειας και τα δεδομένα της φυλλοδιαγνωστικής.
Πέρα από το Ν, το συγκεκριμένο λογισμικό συμβουλευτικής λίπανσης, υπολογίζει τις δόσεις σύστασης λίπανσης και όλων των υπολοίπων μακροστοιχείων (φώσφορος, κάλιο, ασβέστιο και μαγνήσιο) και των ιχνοστοιχείων (ψευδάργυρος, σίδηρος, χαλκός, μαγγάνιο και βόριο), για τις κύριες καλλιέργειες, που καλλιεργούνται σε μια περιφέρεια.
Το λογισμικό, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των αγροτεμαχίων (τη μηχανική σύσταση, το pH και την οργανική ουσία), οι οποίες βρίσκονται στον ψηφιοποιημένο Εδαφολογικό Χάρτη, καθώς και την καθορισμένη συγκέντρωση του κάθε στοιχείου στο ξεκίνημα της καλλιεργητικής περιόδου, όπως προσδιορίστηκε από τη δειγματοληψία, υπολογίζει τη σύσταση λίπανσης, την κρίσιμη περίοδο και τον τρόπο εφαρμογής (στο έδαφος ή στα φύλλα) των παραπάνω στοιχείων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι παρά το πολύπλοκο μαθηματικό υπόβαθρο του λογισμικού, ο ενοποιημένος ψηφιακός Εδαφολογικός Χάρτης είναι μια ελαφριά, εύχρηστη και φιλική ηλεκτρονική πλατφόρμα.


ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Πέρα των παραπάνω δυνατοτήτων το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης θεματικών χαρτών για την υπό εξέταση περιοχή, έτσι ώστε η γονιμότητα του εδάφους να μπορεί αξιολογηθεί επιλέγοντας μια παράμετρο στο ψηφιοποιημένο σύστημα (όπως το pH, το CaCO3, την ηλεκτρική αγωγιμότητα, την οργανική ουσία, τη μηχανική σύσταση, N, P, K, Mg, Zn, Fe, Cu, Mn και B. Αυτό μπορεί να προσφέρει σημαντική υπηρεσία προς την κατεύθυνση του χαρακτηρισμού μιας περιοχής για την κατάσταση γονιμότητας των εδαφών της ή την ψηφιακή απεικόνιση ζωνών, που έχουν παθογενή εδάφη (αλατούχα, όξινα, ασβεστούχα ή αλκαλιωμένα εδάφη), επιτρέποντας έτσι να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα χρήσης γης για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Η υλοποίηση στην πράξη αυτού του συστήματος μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον εκσυγχρονισμό της αγροτικής πολιτικής, που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων, αφού:
1. θα ελαχιστοποιηθεί η υπέρ-λίπανση, αφού η σύσταση λίπανσης θα βασίζεται στις συγκεκριμένες εδαφολογικές συνθήκες του κάθε αγροτεμαχίου.
2. θα διασφαλιστεί η ασφάλεια της δημόσιας υγείας, αφού θα παράγονται προϊόντα, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές για τα επίπεδα νιτρικών στο φυτικό ιστό.
3. θα προστατευθεί το περιβάλλον, αφού οι παραγωγοί θα λαμβάνουν συμβουλές για να ακολουθήσουν τη λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον στρατηγική λίπανσης, που θα οδηγήσει σε μείωση της νιτρορύπανσης των υπογείων υδάτων, μεωμένα περιστατικά ευτροφισμού των επιφανειακών υδάτων και

Οι στόχοι αυτής της εργασίας ήταν: α) η ανάπτυξη ενός ψηφιοποιημένου Εδαφολογικού Χάρτη, χρησιμοποιώντας ως περιοχή μοντέλο την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, ενοποιημένου με ένα λογισμικό συμβουλευτικής λίπανσης και β) η αναβάθμιση της βάσης δεδομένων του λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης με πειράματα, που διενεργήθηκαν στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η εδαφολογική μελέτη διενεργήθηκε σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, όπου ελήφθησαν δείγματα από 630 αγροτεμάχια κατά την περίοδο από Νοέμβριο 2011 μέχρι το Νοέμβριο 2012. Από κάθε αγροτεμάχιο συλλέχθηκαν σύνθετα δείγματα εδάφους από τα επιφανειακά πρώτα 30 cm. Τα δείγματα εδάφους αποξηράνθηκαν στο εργαστήριο του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης και αναλύθηκαν για τη μηχανική σύσταση, pH, CaCO3, οργανική ουσία, EC, νιτρικά, P, K, Mg, B, Mn, Fe, Cu και Zn. Ο γεωγραφικός εντοπισμός της θέσης κάθε αγροτεμαχίου έγινε κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας με χρήση GPS. Οι ορθοφωτοχάρτες παραχωρήθηκαν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) και ενσωματώθηκαν στο λογισμικό μέσω Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). Το λογισμικό συμβουλευτικής λίπανσης κατασκευάστηκε με τη χρήση του Map Object (ESRI, California, USA) και Visual Basic 6 από τη Microsoft.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά των εδαφών στην Περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, που έχουν πολύ χαμηλό, χαμηλό, μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό επίπεδο αργίλου, pH, CaCO3, EC, οργανικής ουσίας, P, K, Mg, B, Mn, Fe, Cu και Zn.
Γενικά, τα πιο πολλά από τα εδάφη στην περιοχή αυτή είναι μέσης μηχανικής σύστασης, έχουν μέτρια οξύτητα, δεν έχουν υψηλή αλατότητα, δεν είναι υψηλής περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο, έχουν χαμηλά επίπεδα οργανικής ουσίας, έχουν επάρκεια P, Mg, Fe, B, Cu, Zn και είναι ελλειμματικά σε Κ και Mn.

Ο ψηφιακός Εδαφολογικός Χάρτης (σε CD) υπολόγισε αυτόματα της απαιτήσεις λίπανσης των καλλιεργειών. Το λογισμικό με το άνοιγμά του εμφανίζει αυτόματα αεροφωτογραφία της περιοχής και ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ σε ένα αγροτεμάχιο (Εικόνα 3). Όταν επιλέγεται το αγροτεμάχιο η αεροφωτογραφία του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου εμφανίζεται, μαζί με τη θρεπτική κατάσταση του εδάφους (0-30 cm) σε εκτυπώσιμη pdf μορφή. Ο χρήστης έπειτα μπορεί να κάνει κλίκ για την εμφάνιση της επόμενης σελίδας, όπου δίνεται η σύσταση λίπανσης των μάκρο και ιχνοστοιχείων, σύμφωνα με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους σε μια εκτυπώσιμη pdf σελίδα.

Ένα σημαντικό συμπέρασμα που εξάχθηκε από την κατανομή του ανταλλάξιμου Κ στην περιοχή είναι ότι τα εδάφη γύρω από το χωριό Λιθιά είχαν στατιστικά σημαντικά περισσότερο Κ (p < 0.001), με μια μέση τιμή 196.8 mg K kg-1 εδάφους, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα εδάφη της περιοχής, τα οποία είχαν μια μέση τιμή 81,4 mg K kg-1 εδάφους. Αυτό το σημαντικό συμπέρασμα εξάχθηκε από επιθεώρηση της περιοχής στο ψηφιοποιημένο Εδαφολογικό Χάρτη όταν η παράμετρος του Κ επιλέχθηκε να εμφανιστεί στο σύστημα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4, κάτι το οποίο αποδεικνύει τις μεγάλες δυνατότητες του συστήματος.


Πίνακας 1. Ποσοστά εδαφών (από 630 αγροτεμάχια) στην Π.Ε Καστοριάς, που έχουν πολύ χαμηλά, χαμηλά, μέτρια, υψηλά και πολύ υψηλά επίπεδα των διαφόρων παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τα εδάφη. Τα κρίσιμα όρια βασίζονται στο IFA (1992) όπως τροποποιήθηκαν από τον Κουκουλάκη (1995) για τις Ελληνικές συνθήκες.

*LS: Loamy Sand, S: Sandy, SL: Sandy Loam, L: Loamy, SiL: Silty Loam, Si: Silty, CL: Clay Loam, SCL: Sandy Clay Loam, SC: Sandy Clay and SiC: Silty Clay


Εικόνα 3. Αεροφωτογραφία της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς όπως εμφανίζεται στο ψηφιοποιημένο Εδαφολογικό Χάρτη.


Εικόνα 4. Χάρτης που δείχνει την κατανομή του καλίου στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Στο δεξιό μέρος της φωτογραφίας εμφανίζεται η περιοχή της Λιθιάς. Ο χάρτης αυτός δείχνει ότι τα εδάφη στην περιοχή της Λιθιάς έχουν επαρκή επίπεδα καλίου (πράσινο χρώμα: υψηλό επίπεδο Κ, >150, κίτρινο χρώμα: μέτριο επίπεδο καλίου, 100-150 και κόκκινο χρώμα, <100).


Εικόνα 5. Θεματικός χάρτης pH.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία από την προαναφερόμενη μελέτη, προχώρησε στην περαιτέρω αναβάθμιση του λογισμικού, με στόχο την μετατροπή του σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο εργαλείο, που μέσω του διαδικτύου (χωρίς να απαιτείται CD για εγκατάσταση, όπως στις προηγούμενες μελέτες) θα εξυπηρετεί τον ενδιαφερόμενο φορέα (αγρότη, γεωπόνο, αρμόδια γεωργική υπηρεσία, κ.λ.π.).
Ειδικότερα ανέπτυξε πιλοτικά (in house) μια διαδικτυακή εφαρμογή, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος, με χρήση προσωπικού κωδικού, μπορεί να εντοπίσει τα αγροτεμάχια και να δει τα εδαφολογικά δεδομένα τους από το διαδίκτυο (Εικόνες 6, 7 και 8).
Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα να προστίθενται και να ενημερώνονται νέα στοιχεία, όπως δεδομένα από νεώτερες εδαφολογικές αναλύσεις, διατηρώντας παράλληλα το ιστορικό προηγούμενων εδαφολογικών αναλύσεων. Ο ενδιαφερόμενος χρήστης, μπορεί να τυπώνει και να εξάγει απόκομμα του αγροτεμαχίου και των στοιχειών του σε μορφή pdf, στο οποίο εμφανίζονται οι σχετικές πληροφορίες (χημική σύσταση, ορθολογική λίπανση, κ.λ.π.).
Στο ίδιο περιβάλλον ερευνάται η δυνατότητα να ενσωματώνονται και άλλες παράμετροι, όπως μετεωρολογικά στοιχεία, άρδευση, φυτοπροστασία κ.λ.π, έτσι ώστε η συγκεκριμένη εφαρμογή να αποτελέσει μια κοινή διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η διαχείριση των αγροτεμαχίων μέσα από ένα ομοιόμορφο και ενιαίο περιβάλλον.


Εικόνα 6. Αγροτεμάχιο και εδαφολογικά δεδομένα όπως φαίνονται στην online ηλεκτρονική πλατφόρμα.


Εικόνα 7. Τρισδιάστατη εικόνα του αγροτεμαχίου. Αυτή είναι μια ακόμη εφαρμογή που προσφέρεται στον online χρήστη.


Εικόνα 8. Το λογισμικό στην online ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να ενοποιηθεί με άλλα λογισμικά (π.χ. Google Earth).

Η υλοποίηση στην πράξη της παρούσας εφαρμογής μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις αναβάθμισης της ακολουθούμενης μέχρι σήμερα από την Πολιτεία αγροτικής της πολιτικής, στην κατεύθυνση της «πράσινης ανάπτυξης».
Τα αναμενόμενα οφέλη συνοψίζονται στα εξής:
• Εκτίμηση με ακρίβεια των αναγκών λίπανσης των καλλιεργειών, σε επίπεδο παραγωγού, με βάση τις εδαφικές συνθήκες της συγκεκριμένης έκτασης και συνεπώς στην αποφυγή φαινομένων υπερλίπανσης των καλλιεργειών.
• Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, λόγω της δυνατότητας παραγωγής προϊόντων με την ενδεικνυόμενη χρήση λιπασμάτων και συνεπώς απαλλαγμένων νιτρικών ή άλλων ουσιών που συνεπάγεται η υπερλίπανση των καλλιεργειών, που, λόγω άγνοιας της υφιστάμενης θρεπτικής κατάστασης των εδαφών, είναι πιθανό να εφαρμόζεται.
• Προστασία του περιβάλλοντος, αφού θα παρέχει δυνατότητες για την αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων με μείωση των εισροών χημικών λιπασμάτων, με αποτέλεσμα:
 την αποφυγή νιτρορύπανσης των υπόγειων υδροφορέων
 μείωση ευτροφισμού των επιφανειακών υδάτων
 μείωση της συσσώρευσης χημικών ουσιών στο έδαφος
 ανταγωνιστικότητα των παραγομένων αγροτικών προϊόντων


NEW SITE
Ινστιτούτο
Έρευνα
Πεπραγμένα
Βιβλία-Δημοσιεύσεις
Χημείο
Οδηγίες δειγματοληψίας εδάφους-φύλλων
Πορεία δείγματος
Προκηρύξεις
Νέα-Ειδήσεις
Σύνδεσμοι
Επικοινωνήστε μαζί μας