ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
Οργανωτική δομή
ΔIΟIΚΗΤIΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ IΝΣΤIΤΟΥΤΟΥ
(έως την 31/12/2012)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1. Α. Παπαδόπουλος, Τακτ. Ερευνητής (MSc, Ph.D.)

ΤΜΗΜΑΤΑ
Α. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)
2. Π. Τζιαχρής, Ειδ. Επιστήμονας, ΠΕ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (M.Sc.)
3. Γ. Στρίκος, Ειδ. Επιστήμονας, TΕ, Τεχν. Δασοπονίας

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
4. Α. Μπούντλα, Ειδ. Επιστήμονας ΠΕ, Χημικός
5. Π. Ψωμά, Ειδ. Επιστήμονας, ΠΕ, Χημικός
6. Α. Οικονόμου, Ειδ. Επιστήμονας, ΠΕ, Γεωλόγος
7. Η. Παλαβάτσιος, ΠΕ, Ειδ. Επιστήμονας - Γεωλόγος
8. Χ. Τσότρας, ΔΕ, Τεχν. Γεωργ. Μηχ/των
9. Η. Ανδρεάδης, ΔΕ, Διοικητικό

Γ. ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
10. Φ. Παπαδόπουλος, Τακτ. Ερευνητής (M.Sc., Ph.D.)
11. Ε. Μεταξά, Ειδ. Επιστήμονας, ΠΕ, Γεωλόγος (M.Sc.)

Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
12. Σ. Σισμανίδου, ΔΕ, Διοικητικός
13. Α. Αντωνιάδου, ΔΕ, Χειρίστρια Η/Υ

Ε. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
14. Α. Σαρρής, ΠΕ, Οικονομικό
15. Ζ. Κύρου, ΔΕ, Χειρίστρια Η/Υ

Με σύμβαση παροχής υπηρεσιών
16. Μ. Ιατρού, Γεωπόνος ΠΕ, (M.Sc, Ph.D.):
 Από 01-11-2011 έως 30-04-2012 (σύμβαση παροχής υπηρεσιών)
 Από 01-05-2012 έως 31-10-2012 (σύμβαση παροχής υπηρεσιών)
 Από 15-11-2012 έως 15-05-2013 (σύμβαση παροχής υπηρεσιών)



NEW SITE
Ινστιτούτο
Έρευνα
Πεπραγμένα
Βιβλία-Δημοσιεύσεις
Χημείο
Οδηγίες δειγματοληψίας εδάφους-φύλλων
Πορεία δείγματος
Προκηρύξεις
Νέα-Ειδήσεις
Σύνδεσμοι
Επικοινωνήστε μαζί μας