ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
Λογισμικό ορθολογικής λίπανσης
Ανάπτυξη λογισμικού:
Α. Ορθολογικής λίπανσης των καλλιεργειών με βάση την ανάλυση του εδάφους
Β. Ορθολογικής λίπανσης των καλλιεργειών με βάση την φυλλοδιαγνωστική
Γ. Βελτίωσης των προβληματικών εδαφών

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Δρ. Αρ. Παπαδόπουλος, Πρ. Κουκουλάκης
ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
i. Δημιουργία λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης καλλιεργειών με βάση την ανάλυση του εδάφους και με την βοήθεια Η/Υ. Βλ. Βιβλίο «Η Ερμηνεία της Ανάλυσης του Εδάφους» των Π.Χ. Κουκουλάκη και Α.Η. Παπαδόπουλου, Εκδόσεις Σταμούλη, 2001.
Το ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία καθώς και τα δεδομένα, τα οποία έχει στην κατοχή του (εδαφολογικοί χάρτες, στοιχεία γεωτεμαχίων, στοιχεία παραγωγών κλπ) προχώρησε στην ανάπτυξη ενός ειδικού «Λογισμικού Συμβουλευτικής Λίπανσης». Το συγκεκριμένο λογισμικό αποτελεί μία αυτόνομη εφαρμογή (software) και έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλό στην χρήση του. Η βασική του χρησιμότητα έγκειται στην χρήση του από τους γεωπόνους γεωργικών εφαρμογών για την γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη έκδοση συμβουλών λίπανσης προς τους Αγρότες, με βάση την επιστημονική γνώση του ΕΘΙΑΓΕ και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
Το υπόψη λογισμικό της συμβουλευτικής – ορθολογικής λίπανσης των καλλιεργειών βασίζεται στη μαθηματική περιγραφή του ισοζυγίου εισροών και εκροών των θρεπτικών στοιχείων, καθώς και στα φυσικά και χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους, για εφαρμογή στη χώρα μας, καθώς και ενός μαθηματικού μοντέλου ερμηνείας της ανάλυσης του εδάφους με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης του εδάφους είναι μία βασική διαδικασία του Προγράμματος Συμβουλευτικής Λίπανσης των καλλιεργειών, διότι απ’ αυτή θα εξαρτηθεί η ποιότητα της συμβουλής λίπανσης και ενδεχομένως η αποτελεσματικότητά της, καλώς εχόντων όλων των άλλων παραγόντων. Ασφαλώς η επιτυχής ερμηνεία της ανάλυσης του εδάφους για την διατύπωση της «συμβουλής λίπανσης» θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να συνεκτιμά όλες τις παραμέτρους των εκροών και εισροών, πέραν των δεδομένων της ανάλυσης του εδάφους.
Ο υπολογισμός της δόσης προς εφαρμογή του θρεπτικού γίνεται σύμφωνα τόσο μεν με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, όσο δε και με την ταυτόχρονη συνεκτίμηση των εκροών και εισροών (νιτροποίηση, αποδέσμευση Ρ από δυσδιάλυτες πηγές και απελευθέρωση Κ από μη εναλλακτικές πηγές, καθώς και την απομάκρυνση των θρεπτικών λόγω συγκομιδής, την έκπλυση, απονιτροποίηση δέσμευση, εξαέρωση, διάβρωση). Συνεκτιμώντας όλες τις προαναφερθείσες παραμέτρους, παρέχεται η δυνατότητα να προσαρμόζουμε το επίπεδο της λίπανσης στις πραγματικές, κατά περίπτωση, ανάγκες σε θρεπτικά των καλλιεργειών. Με τη διαδικασία αυτή, οι υπολογιζόμενες δόσεις - ποσότητες των θρεπτικών αποσκοπούν αφ’ ενός μεν στην κάλυψη των αναγκών των φυτών και αφετέρου στην ικανοποίηση των παραγωγικών απαιτήσεων του εδάφους
Προτείνεται μία απλή και ταυτόχρονα επιστημονική μεθοδολογία (μοντέλο) ερμηνείας των αποτελεσμάτων της ανάλυσης του εδάφους που βασίζεται, κυρίως, στα δεδομένα της Ελληνικής εδαφολογικής έρευνας. Η αρχή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας βασίζεται στο ισοζύγιο μεταξύ των απομακρυνομένων θρεπτικών ουσιών, μέσω της συγκομιδής και εκείνων που υπάρχουν στο έδαφος, υπό διαθέσιμη μορφή, καθώς και στις διάφορες εισροές και εκροές των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. Παρά το σχετικό πολύπλοκο εδαφολογικό και μαθηματικό υπόβαθρο, το οποίο εφαρμόζεται για την προσομοίωση των ισοζυγίων των θρεπτικών στο ριζόστρωμα, οι χειρισμοί από το χρήστη είναι ιδιαίτερα εύκολοι.
Περιλαμβάνει 72 καλλιέργειες και ερμηνεύει την ανάλυση του εδάφους για όλα τα μακροθρεπτικά (Ν, P, K, Mg) και μικροθρεπτικά στοιχεία (Zn, Fe, Cu, Mn, B), προσεγγίζει δε σε ικανοποιητικό βαθμό τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών για μέγιστη απόδοση.

ii. Δημιουργία λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης καλλιεργειών με βάση την φυλλοδιαγνωστική και με την βοήθεια Η/Υ. Βλ. Βιβλίο «Η Ερμηνεία της Φυλλοδιαγνωστικής» των Π.Χ. Κουκουλάκη και Α.Η. Παπαδόπουλου, Εκδόσεις Σταμούλη, 2003.
Ένα βιβλίο-εγχειρίδιο με δισκέτα λογισμικού που αποτελεί ένα βασικό εργαλείο και ουσιαστικό βοήθημα για την ερμηνεία της Φυλλοδιαγνωστικής και τη διατύπωση των συμβουλών λίπανσης, στα πλαίσια ενός εθνικού ή περιφερειακού προγράμματος Συμβουλευτικής Λίπανσης των Καλλιεργειών.
Η δυνατότητα ερμηνείας που παρέχεται, αφορά όλα τα θρεπτικά στοιχεία (Ν, Ρ, Κ, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, B), για την ορθολογική λίπανση 71 καλλιεργειών.
Η ερμηνεία βασίζεται:
α) στα αναλυτικά δεδομένα των φύλλων
β) στα δεδομένα της ανάλυσης του εδάφους, που πραγματοποιείται με την βοήθεια ειδικού λογισμικού, ιδιαίτερα φιλικού στο χρήστη, και εκτελείται με τη συνδρομή του γνωστού πακέτου EXCEL.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα ερμηνείας, που γίνεται με τη χρήση απλού επιτραπέζιου υπολογιστή, με τη συμπλήρωση των ειδικών «Φύλλων ερμηνείας».
Οι διατυπούμενες συμβουλές λίπανσης είναι αντιπροσωπευτικές των απαιτήσεων των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα και φιλικές προς το περιβάλλον.
Στοχεύουν στην επίτευξη της Ορθολογικής Λίπανσης, ήτοι:
• στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των αποδόσεων
• στην εξασφάλιση της αειφορίας του εδάφους
• στην προστασία του αγροοικολογικού περιβάλλοντος, και
• στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

iii. Δημιουργία λογισμικού για την βελτίωση των προβληματικών εδαφών με την βοήθεια Η/Υ. Βλ. Βιβλίο «Τα Προβληματικά Εδάφη και η Βελτίωσή τους» των Π.Χ. Κουκουλάκη και Α.Η. Παπαδόπουλου, Εκδόσεις Σταμούλη, 2007.
Παρουσιάζονται οι πρακτικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόζονται στην καθημερινή παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση, ορθολογική διαχείριση και αποτελεσματική αξιοποίηση των προβληματικών εδαφών. Εξετάζεται η επιλογή, χρήση και εφαρμιγή των διαφόρων εδαφοβελτιωτικών. Το CD με το λογισμικόβελτίωσης των προβληματικών εδαφών αυτοματοποιεί τους αναγκαίους υπολογισμούς ως προς το είδος, την ποσότητα και το χρόνο εφαρμογής του συνιστώμενου εδαφοβελτιωτικού.
Παρέχονται οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη λίπανση των βελτιωθέντων εδαφών και τη διατήρηση της γονιμότητας και παραγωγικότητας τους με σκοπό την εξασφάλιση της αειφορίας τους. Δίνονται επίσης τα κατάλληλα συστήματα αμειψισποράς, που είναι χρήσιμο να εφαρμόζονται κατά την καλλιέργεις των εδαφών αυτών μετά τη βελτίωσή τους.
Το βιβλίο αυτό, καθώς και το CD με το λογισμικό που το συνοδεύει, είναι ένα χρηστικό εργαλείο για την βελτίωση των προβληματικών εδαφών όπως:
• τα αλατούχα,
• τα αλατούχα – αλκαλιωμένα,
• τα αλκαλιωμένα,
• τα όξινα και
• τα ασβεστούχα εδάφη.
Επι πλέον προτείνεται ο κατάλληλος τρόπος εφαρμογής του νερού άρδευσης καθώς και οι μέθοδοι δειγματοληψίας, για την εξασφάλιση του πλέον αντιπροσωπευτικού δείγματος εδάφους.
NEW SITE
Ινστιτούτο
Έρευνα
Πεπραγμένα
Βιβλία-Δημοσιεύσεις
Χημείο
Οδηγίες δειγματοληψίας εδάφους-φύλλων
Πορεία δείγματος
Προκηρύξεις
Νέα-Ειδήσεις
Σύνδεσμοι
Επικοινωνήστε μαζί μας